ចុះឈ្មោះចូល


តើអ្នកចង់ចុះឈ្មោះចូលហាងអនឡាញមែនទេ?

វាត្រូវចំណាយពេលត្រឹមតែបីជំហានដើម្បីចុះឈ្មោះនិងប្រើមុខងារទាំងអស់ដែលផ្តល់ដោយហាងអនឡាញ។

លក់ឱ្យអតិថិជនពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះតើអ្នកចង់ចុះឈ្មោះចូលហាងអនឡាញមែនទេ?

វាត្រូវចំណាយពេលត្រឹមតែបីជំហានដើម្បីចុះឈ្មោះនិងប្រើមុខងារទាំងអស់ដែលផ្តល់ដោយហាងអនឡាញ។

លក់ឱ្យអតិថិជនពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះ