សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ប្រព័ន្ធការពារសកលមានថ្គាម
ប្រព័ន្ធការពារសកលមានថ្គាម - 1
ប្រព័ន្ធការពារសកលមានថ្គាម - 2
ប្រព័ន្ធការពារសកលមានថ្គាម - 3
ប្រព័ន្ធការពារសកលមានថ្គាម - 4
ប្រព័ន្ធការពារសកលមានថ្គាម - 5
ប្រព័ន្ធការពារសកលមានថ្គាម - 6
ប្រព័ន្ធការពារសកលមានថ្គាម - 7
ប្រព័ន្ធការពារសកលមានថ្គាម - 8
ប្រព័ន្ធការពារសកលមានថ្គាម - 9
ប្រព័ន្ធការពារសកលមានថ្គាម - 10
ប្រព័ន្ធការពារសកលមានថ្គាម - 11
ប្រព័ន្ធការពារសកលមានថ្គាម - 12
ប្រព័ន្ធការពារសកលមានថ្គាម - 13
ប្រព័ន្ធការពារសកលមានថ្គាម - 14
ប្រព័ន្ធការពារសកលមានថ្គាម - 15
ប្រព័ន្ធការពារសកលមានថ្គាម - 16
ប្រព័ន្ធការពារសកលមានថ្គាម - 17
ប្រព័ន្ធការពារសកលមានថ្គាម - 18

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ប្រព័ន្ធការពារសកលមានថ្គាម

Universal retaining system with variably adjustable clamping width. Clamping jaws can be moved and locked on the profile rail. Equipped.

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល