សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ORSY®រ៉េស្ស័រ ឈុត 100 គ្រាប់

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ORSY®រ៉េស្ស័រ ឈុត 100 គ្រាប់

ស្របតាម DIN 2095, DIN 17223 B រ៉េស្ស័រដែកស្រោបស័ង្កសី B ខ្ចៅពណ៌ខៀវ (A2K), 335 គ្រាប់

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ឈុតមាន 335 គ្រាប់


 • រ៉េស្ស័រ 0.8 x 42 x 8.0 mm ចំនួន 40 គ្រាប់

 • រ៉េស្ស័រ 1.0 x 32 x 10.0 mm ចំនួន 40 គ្រាប់

 • រ៉េស្ស័រ 1.0 x 32 x 15.0 mm ចំនួន 20 គ្រាប់

 • រ៉េស្ស័រ 1.0 x 35 x 12.0 mm ចំនួន 30 គ្រាប់

 • រ៉េស្ស័រ 1.0 x 40 x 10.0 mm ចំនួន 25 គ្រាប់

 • រ៉េស្ស័រ 1.0 x 60 x 12.0 mm ចំនួន 20 គ្រាប់

 • រ៉េស្ស័រ 1.0 x 65 x 15.0 mm ចំនួន 15 គ្រាប់

 • រ៉េស្ស័រ 1.5 x 28 x 15.0 mm ចំនួន 20 គ្រាប់

 • រ៉េស្ស័រ 1.5 x 35 x 12.0 mm ចំនួន 20 គ្រាប់

 • រ៉េស្ស័រ 1.5 x 45 x 10.0 mm ចំនួន 25 គ្រាប់

 • រ៉េស្ស័រ 1.5 x 45 x 15.0 mm ចំនួន 15 គ្រាប់

 • រ៉េស្ស័រ 1.5 x 55 x 10.0 mm ចំនួន 20 គ្រាប់

 • រ៉េស្ស័រ 1.5 x 55 x 12.0 mm ចំនួន 15 គ្រាប់

 • រ៉េស្ស័រ 1.5 x 55 x 15.0 mm ចំនួន 10 គ្រាប់ ជាមួយ 14 របុំ

 • រ៉េស្ស័រ 1.5 x 55 x 15.0 mm ចំនួន 10 គ្រាប់ ជាមួយ 15 របុំ

 • រ៉េស្ស័រ 1.5 x 65 x 15.0 mm ចំនួន 10 គ្រាប់