សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ORSY®ចិញ្ចៀន ឈុត 100 គ្រាប់

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ORSY®ចិញ្ចៀន ឈុត 100 គ្រាប់

រ៉េស្ស័រដែកលាត DIN 472 សម្រាប់រន្ធខួង។

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ឈុតមាន 1050 គ្រាប់


 • ចិញ្ចៀន Ø 8 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • ចិញ្ចៀន Ø 9 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • ចិញ្ចៀន Ø 10 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • ចិញ្ចៀន Ø 11 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • ចិញ្ចៀន Ø 12 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • ចិញ្ចៀន Ø 13 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • ចិញ្ចៀន Ø 14 mm ចំនួន 50 គ្រាប់

 • ចិញ្ចៀន Ø 15 mm ចំនួន 50 គ្រាប់

 • ចិញ្ចៀន Ø 16 mm ចំនួន 50 គ្រាប់

 • ចិញ្ចៀន Ø 17 mm ចំនួន 50 គ្រាប់

 • ចិញ្ចៀន Ø 18 mm ចំនួន 50 គ្រាប់

 • ចិញ្ចៀន Ø 19 mm ចំនួន 50 គ្រាប់

 • ចិញ្ចៀន Ø 20 mm ចំនួន 25 គ្រាប់

 • ចិញ្ចៀន Ø 22 mm ចំនួន 25 គ្រាប់

 • ចិញ្ចៀន Ø 24 mm ចំនួន 25 គ្រាប់

 • ចិញ្ចៀន Ø 26 mm ចំនួន 25 គ្រាប់

 • ចិញ្ចៀន Ø 28 mm ចំនួន 25 គ្រាប់

 • ចិញ្ចៀន Ø 30 mm ចំនួន 25 គ្រាប់