សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ORSY®កាស់ឡុក ឈុត 100 គ្រាប់

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ORSY®កាស់ឡុក ឈុត 100 គ្រាប់

ដែកលាតសម្រាប់ក្រឡេ DIN 6799

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ឈុតមាន 985 គ្រាប់


 • កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 2.3 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 3.2 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 4 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 5 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 6 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 7 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 8 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 9 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 10 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 12 mm ចំនួន 50 គ្រាប់

 • កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 15 mm ចំនួន 25 គ្រាប់

 • កាស់ឡុកសម្រាប់ក្រឡេ Ø 19 mm ចំនួន 10 គ្រាប់