សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ORSY®ម្ជុលក្រចាប់ (បំពង់ស៊ក) ឈុត 100 គ្រាប់

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ORSY®ម្ជុលក្រចាប់ (បំពង់ស៊ក) ឈុត 100 គ្រាប់

រ៉េស្ស័រដែកលាត ISO 8752, 1100 គ្រាប់

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ឈុតមាន 1100 គ្រាប់


 • ម្ជុលក្រចាប់ (បំពង់ស៊ក) 2 x 20 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • ម្ជុលក្រចាប់ (បំពង់ស៊ក) 2 x 30 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • ម្ជុលក្រចាប់ (បំពង់ស៊ក) 3 x 20 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • ម្ជុលក្រចាប់ (បំពង់ស៊ក) 3 x 40 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • ម្ជុលក្រចាប់ (បំពង់ស៊ក) 4 x 40 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • ម្ជុលក្រចាប់ (បំពង់ស៊ក) 4 x 60 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • ម្ជុលក្រចាប់ (បំពង់ស៊ក) 5 x 30 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • ម្ជុលក្រចាប់ (បំពង់ស៊ក) 5 x 40 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • ម្ជុលក្រចាប់ (បំពង់ស៊ក) 5 x 60 mm ចំនួន 75 គ្រាប់

 • ម្ជុលក្រចាប់ (បំពង់ស៊ក) 6 x 40 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

 • ម្ជុលក្រចាប់ (បំពង់ស៊ក) 6 x 50 mm ចំនួន 75 គ្រាប់

 • ម្ជុលក្រចាប់ (បំពង់ស៊ក) 6 x 60 mm ចំនួន 50 គ្រាប់