សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ORSY®រ៉ងរាងអក្សរ o, ស្វិតខ្លាំង, ឈុត 100 គ្រាប់

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ORSY®រ៉ងរាងអក្សរ o, ស្វិតខ្លាំង, ឈុត 100 គ្រាប់

ISO 3601, Perbunan 70, 1050 គ្រាប់

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ឈុតមាន 1050 គ្រាប់


 • រ៉ងរាងអក្សរ O 2.90 x 1.78 mm ចំនួន 100 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 3.69 x 1.78 mm ចំនួន 100 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 4.47 x 1.78 mm ចំនួន 100 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 5.28 x 1.78 mm ចំនួន 100 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 6.07 x 1.78 mm ចំនួន 100 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 7.66 x 1.78 mm ចំនួន 100 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 9.19 x 2.62 mm ចំនួន 50 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 9.25 x 1.78 mm ចំនួន 50 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 10.78 x 2.62 mm ចំនួន 50 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 12.37 x 2.62 mm ចំនួន 50 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 13.95 x 2.62 mm ចំនួន 50 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 15.54 x 2.62 mm ចំនួន 50 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 17.13 x 2.62 mm ចំនួន 25 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 18.64 x 3.53 mm ចំនួន 25 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 18.72 x 2.62 mm ចំនួន 25 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 20.22 x 3.53 mm ចំនួន 25 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 21.82 x 3.53 mm ចំនួន 25 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 23.40 x 3.53 mm ចំនួន 25 គ្រាប់់