សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ORSY®រ៉ងរាងអក្សរ o ខ្នាត ឈុត 100 គ្រាប់

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ORSY®រ៉ងរាងអក្សរ o ខ្នាត ឈុត 100 គ្រាប់

ISO 3601, Perbunan 70, 330 គ្រាប់

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ឈុតមាន 330 គ្រាប់


 • រ៉ងរាងអក្សរ O 25 x 3 mm ចំនួន 50 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 28 x 3 mm ចំនួន 50 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 30 x 3 mm ចំនួន 50 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 30 x 3.5 mm ចំនួន 25 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 32 x 3.5 mm ចំនួន 10 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 33 x 3.5 mm ចំនួន 10 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 34 x 3 mm ចំនួន 25 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 35 x 3.5 mm ចំនួន 10 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 36 x 3 mm ចំនួន 25 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 38 x 3 mm ចំនួន 25 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 40 x 3 mm ចំនួន 25 គ្រាប់់

 • រ៉ងរាងអក្សរ O 42 x 3 mm ចំនួន 25 គ្រាប់់