សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ORSY®SL/KL ឧបករណ៍ឡុក ឈុត 100 គ្រាប់

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ORSY®SL/KL ឧបករណ៍ឡុក ឈុត 100 គ្រាប់

ដែកលាត សម្រាប់ក្រឡេ។

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ឈុតមាន 240 គ្រាប់


 • KL ឧបករណ៍ឡុក M4 ចំនួន 20

 • KL ឧបករណ៍ឡុក M5 ចំនួន 20

 • KL ឧបករណ៍ឡុក M6 ចំនួន 20

 • KL ឧបករណ៍ឡុក M8 ចំនួន 20

 • KL ឧបករណ៍ឡុក M10 ចំនួន 20

 • KL ឧបករណ៍ឡុក M12 ចំនួន 20

 • SL ឧបករណ៍ឡុក M4 ចំនួន 20

 • SL ឧបករណ៍ឡុក M5 ចំនួន 20

 • SL ឧបករណ៍ឡុក M6 ចំនួន 20

 • SL ឧបករណ៍ឡុក M8 ចំនួន 20

 • SL ឧបករណ៍ឡុក M10 ចំនួន 20

 • SL ឧបករណ៍ឡុក M12 ចំនួន 20